Wedstrijd reglement – Start to Work – Ibiza

Artikel 1 Definities

In dit wedstrijdreglement worden de volgende begrippen met een hoofdletter aangeduid. Deze begrippen hebben de navolgende betekenis:

 1. Unique : de Unique nv, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 101, zijnde de organisator van de Wedstrijd
 2. Express Medical : de Express Medical nv, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 101
 3. Wedstrijd: Start to Work – Ibiza
 4. Wedstrijdreglement: de onderhavige voorwaarden.
 5. Deelnametermijn: de termijn waarbinnen aan de Wedstrijd kan worden deelgenomen.
 6. Deelnemer: de natuurlijke persoon die deelneemt aan de Wedstrijd.
 7. Jury: een jury, bestaande uit natuurlijke personen, die op onafhankelijke wijze de Winnaar van de Wedstrijd selecteert en bekend maakt.
 8. Prijs: de door Unique aan de Winnaar uit te keren prijs.
 9. Winnaar: de door de Jury gekozen Deelnemer die de Prijs wint.

Begrippen in enkelvoud hebben tevens betrekking op het meervoud en andersom. Daar waar hij/hem staat, dient tevens zij/haar te worden gelezen.

Artikel 2 Algemeen

 1. Op de Wedstrijd is het onderhavig Wedstrijdreglement van toepassing. Door aan de Wedstrijd deel te nemen, aanvaardt de Deelnemer de toepasselijkheid van dit Wedstrijdreglement en verklaart hij zich akkoord met de inhoud van deze voorwaarden.
 2. Unique nv heeft het recht dit Wedstrijdreglement op elk gewenst moment aan te passen, zonder daardoor op enigerlei wijze tot schadevergoeding te zijn gehouden. De meest actuele voorwaarden zijn gedurende de Deelnametermijn in te zien op starttowork.be/ibiza

Artikel 3 Deelname

 1. De Deelnametermijn van de Wedstrijd loopt van 10 februari om 12 u. tot en met 31 december 2017 om 24 u.
 2. De minimumleeftijd voor deelname is 16 jaar. Voor de personen van 16 tot 18 jaar wordt verondersteld dat zij de toelating van één van hun ouders hebben gekregen om deel te nemen.
 3. Deelname is uitgesloten voor een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect is betrokken bij de Wedstrijd.
 4. Deelname aan de Wedstrijd is gratis. De kosten gepaard gaande met het gebruik van het internet komen voor rekening van de Deelnemer.
 5. Deelname aan de Wedstrijd is alleen mogelijk via Facebook (www.facebook.com/starttowork) of Instagram (https://www.instagram.com/starttowork/ )  en via het inschrijvingsformulier op starttowork.be/ibiza.
 6. De Deelnemer staat in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de door hem aan Unique in verband met zijn deelname verstrekte (persoons)gegevens.
 7. Unique behoudt zich het recht voor om een Deelnemer om haar motiverende redenen te diskwalificeren of van deelname uit te sluiten, dan wel om de Prijs niet uit te keren, zulks in het bijzonder wanneer de Deelnemer niet voldoet aan onderhavige Wedstrijdreglement dan wel anderszins onrechtmatig of in strijd met de goede smaak, de goede zeden en/of het fatsoen handelt, alsmede indien de Deelnemer op onbehoorlijke wijze tracht zijn winkansen te verhogen. Unique is niet aansprakelijk indien een Deelnemer om welke reden dan ook van deelname wordt uitgesloten en/of wordt gediskwalificeerd of er geen Prijs wordt uitgekeerd aan de Deelnemer..
 8. Unique is te allen tijde bevoegd de Wedstrijd te wijzigen of voortijdig te beëindigen, zulks zonder alsdan op enigerlei wijze schadeplichtig te worden.

Artikel 4 Wijze van deelnemen en aanwijzen van de Winnaar

 1. Door deelname aan de Wedstrijd maakt de Deelnemer kans op een citytrip voor 2 personen naar Ibiza (ter waarde van 1000 euro (incl btw) in de vorm van een waardebon bij een reisagentschap.
 2. De Winnaar wordt aangewezen door een onafhankelijke Jury. De Winnaar is degene die naar het oordeel van de Jury de leukste selfie op Instagrampagina of Facebookpagina van Start to Work plaatst. Om in aanmerking te komen als Winnaar moet men ook ingeschreven zijn als kandidaat-uitzendmedewerker bij Unique en/of Express Medical.
 3. De Winnaar wordt bekend gemaakt binnen een tijdsbestek van vier weken nadat de Deelnametermijn is verstreken. De Winnaar wordt per email geïnformeerd over het winnen van de Prijs.
 4. Over de uitslag van de Wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.
 5. Door deel te nemen aan de Wedstrijd aanvaardt de Deelnemer de risico’s en grenzen van het gebruik van het internet, zulks in de ruimste zin des woords. Dit betekent onder meer dat de Deelnemer nadrukkelijk aanvaardt dat de door hem op het internet geplaatste gegevens voor een ieder raadpleegbaar zijn.

Artikel 5 Uitreiken van de Prijs

 1. De Prijs bestaat uit een waardebon van 1000 euro (incl BTW) bij een reisbureau voor een trip naar Ibiza en de Prijs is niet inwisselbaar voor (andere) goederen en/of diensten.
 2. De Prijs wordt uiterlijk binnen vier weken nadat de Winnaar bekend is gemaakt uitgekeerd. Unique aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de Prijs later dan aangekondigd wordt uitgereikt, of indien de (vervangende) Prijs afwijkt van de aangeboden Prijs. Daarnaast is Unique niet aansprakelijk voor het eventuele verlies van de Prijs nadat zij de Prijs aan de Deelnemer heeft verzonden.
 3. Bij het niet gebruiken of niet accepteren van de Prijs of de aan de Prijs verbonden voorwaarden, behoudt Unique zich het recht voor de Prijs niet uit te keren. De Winnaar heeft alsdan geen recht op enige vorm van restitutie en/of enige geldsom.
 4. Door deelname aan de Wedstrijd verklaart de Deelnemer ermee akkoord te gaan dat zijn naam en achternaam- indien hij de Winnaar is – onder meer, maar niet uitsluitend, bekend wordt gemaakt op de facebook- en instagrampagina’s, linked-in en de websites van Unique nv en Start to Work en Express Medical nv.

Artikel 6 Klachten

Indien de Deelnemer een klacht heeft over de Wedstrijd, kan deze klacht schriftelijk worden ingediend door een e-mail te sturen naar marketing@unique.be

Unique zal zich inspannen om binnen vier weken op de ingediende klacht te reageren. Het indienen van een klacht schort de Deelnametermijn niet op.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 1. Unique is op generlei wijze aansprakelijk voor eventuele schade rechtstreeks voortvloeiend uit deelname aan de Wedstrijd van Start to Work Ibiza, zulks in de ruimste zin van het woord. Daarnaast is Unique niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit eventuele storingen, tekortkomingen, gebreken en/of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de Wedstrijd (waaronder storingen op het internet en/of in de software en/of hardware) en/of het aanwijzen van de Winnaar. Ook is Unique niet aansprakelijk voor de eventuele foutieve invoer en/of verwerking van de (persoons-)gegevens van de Deelnemer.
 2. Unique is nimmer aansprakelijk voor de handelingen van de Deelnemers aan de Wedstrijd, zulks in de ruimste zin des woords.
 3. Deelname aan de Wedstrijd en/of gebruikmaking van de Prijs geschiedt geheel voor eigen risico en op vrijwillige basis. Unique is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de (Inhoud van) de Prijs en voor het gebruik dat de Winnaar van de Prijs maakt. Daarnaast verleent Unique geen enkele garantie met betrekking tot de Prijs.
 4. Deze wedstrijd wordt op geen enkele wijze gesponsord, onderschreven of beheerd door of geassocieerd met Facebook of Instagram. Facebook of Instagram kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijke gesteld worden inzake deze Wedstrijd.

Artikel 8 Privacy

 1. Unique handelt steeds conform de bepalingen van de Privacywet van 8 december 1992.
 2. De door de Deelnemer in verband met de Wedstrijd aan Unique verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt met als doel:
 3. de Deelnemer te kunnen laten deelnemen aan de Wedstrijd, zulks in de ruimste zin des woords;
 4. de Deelnemer als Winnaar bekend te maken waartoe onder meer de naam en achternaam van de Winnaar worden gepubliceerd op de Facebook- en Instagrampagina en website van Start To Work en Unique en Express Medical.
 5. de naam en achternaam van de Winnaar te gebruiken in publicaties en communicatie rondom de Wedstrijd;
 6. de Winnaar gebruik te kunnen laten maken van de Prijs.
 7. Overeenkomstig de Privacywet van 8 december 1992 kan de Deelnemer zijn gegevens raadplegen, aanpassen of doen verwijderen uit de gegevensbank. De aanvraag dient te gebeuren via een e-mail aan marketing@unique.be. De Deelnemer die de verwijdering van zijn gegevens vraagt tijdens de Actie, aanvaardt dat zijn deelname hierdoor automatisch wordt beëindigd en dat hij geen prijs kan winnen.
 8. Slechts indien de Deelnemer uitdrukkelijk laat weten dat hij zulks wenst kunnen zijn persoonsgegevens worden gebruikt om hem per e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel te informeren over producten en/of diensten van Unique.

Artikel 9 Slotbepalingen

 1. Aan deze Wedstrijd of de uitslag daarvan kunnen geen rechten worden ontleend.
 2. In alle gevallen waarin dit Wedstrijdreglement, naar oordeel van Unique, niet of niet duidelijk voorzien, beslist Unique.
 3. Indien één of meer bepalingen van de onderhavig Wedstrijdreglement worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan zal dat geen invloed hebben op de geldigheid van de overige voorwaarden. Unique zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de vernietigde/nietige bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de vernietigde/nietige bepaling in acht wordt genomen.
 4. Op dit Wedstrijdreglement is het Belgisch recht van toepassing. De rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd voor eventuele geschillen over de interpretatie of de toepassing van dit Wedstrijdreglement.